S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

KONTAKTY

AGEMSOFT, a.s.
Rigeleho 1
81102 Bratislava
tel: +421 2 444 55 444
obchod(a)kozmix.sk

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1.  Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AGEMSOFT, a.s. (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť AGEMSOFT, a.s., so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 782 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2374/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci.

1.2.  Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.2.1.  Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba (rozpočtová, príspevková alebo nezisková organizácia), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.2.2.  Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1.  Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na email uvedený v objednávke. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačný poriadok predávajúceho.

2.2.  Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.3.  Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

2.4.  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.


3. OBJEDNÁVANIE

3.1.  Kupujúci si môže u predávajúceho objednať tovar osobne, telefonicky, e-mailom alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu.

3.2.  Objednávka musí obsahovať:

3.2.1.  V prípade podnikateľa: obchodný názov firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu.

3.2.2.  V prípade spotrebiteľa: Meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, telefónne číslo alebo e-mail, presný popis tovaru a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu.

3.3.  Objednávka staršia ako 10 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto má za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.

3.4.  Objednaný tovar je možné u predávajúceho zarezervovať. Maximálna doba rezervácie je 2 dni.

4.CENY

4.1.  Všetky ceny sú zmluvné.

4.2.  V elektronickom e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

4.3.  Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

4.4.  Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

4.5.  Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí.


5. DOKLADY

5.1.  Proforma faktúra sa vystavuje na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa e-mailom zasiela zákazníkovi.

5.2.  Faktúra a dodací list sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane kupujúci pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku predávajúceho a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

5.3.  Dobropis je možné vystaviť v prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky kupujúcemu na nedodaný tovar. Pokiaľ má kupujúci neuhradené záväzky voči predávajúcemu, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu týchto záväzkov.


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:
V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) (ďalej len „Zákon“)má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch predávajúceho.
Odstúpenie a tovar je nutné zaslať na adresu sídla predávajúceho: AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava.

6.1.1.  Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

6.1.2.  Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

6.1.3.  V zmysle ustanovenia § 7 odsek 6 Zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o ustanovenie definované v bode i) Zákona, konkrétne ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil ako aj ustanovenie definované v bode l) Zákona, konkrétne o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.1.4.  Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, kupujúci pošle oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy na adresu predávajúceho a k odstúpeniu od zmluvy priloží číslo faktúry a číslo bankového účtu. V prípade, že sa kupujúci rozhodne pre ďalší nákup, je možné túto sumu vyčerpať pri uvedenom nákupe.

6.1.5.  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

6.1.6.  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

6.2.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1.  Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho po vystavení proforma faktúry alebo prostredníctvom portálu GoPay, bližšie informácie nájdete v Platobných podmienkach.

7.2.  V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, ak je kupujúcim podnikateľ, mu v zmysle Obchodného zákonníka môže byť účtované penále za každý deň omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy faktúry.

7.3. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.


8. DODACIE PODMIENKY

8.1.  Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

8.2.  Zasielanie prepravnou službou:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len „prepravca“). Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu, krabice, a pod) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

8.3.  Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované.

8.4.  Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí kupujúci.

8.5.  Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru a za škody spôsobené oneskorením zásielky.


9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

9.1.  Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži faktúra s priloženým dodacím listom.


10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

10.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

10.2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Tieto VOP sú platné a účinné od 22.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.

11.2.   Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

11.3.   Tieto VOP sú zverejnené na stránkach predávajúceho http://shop.kozmix.sk/http://www.kozmix.sk/.

NGVhODlmN